WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Technograf” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 53, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział  Gospodarczy , wpisanej pod numerem KRS: 0000048218, REGON: 011853754, NIP: 5211114051, o kapitale zakładowym: 501.500,- zł w całości opłaconym3 (dalej: „Spółka”), wzywa się wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji

 w siedzibie Spółki.

Dokumenty należy złożyć:

− w siedzibie Spółki pod adresem: 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 53 ;

− w terminie do dnia 31.12.2020 roku - w dni robocze, w godz. 9-13

Wezwanie dokonywane jest w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Jednocześnie informujemy, iż począwszy od 1 stycznia 2021 roku za akcjonariusza Spółki uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem Nr 4

Zarząd PHU „Technograf” S.A.